Alapellátás

SZKTT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

5000 SZOLNOK, VÍZPART KRT. 3. Tel.: +36 56 513-120

Alapszolgáltatás

Vezető: Pappné Balázs Gabriella +36 20 325 05 32 5000 szolnok, Jósika útca 6. pappnebg[kukac]szktteszi.hu

Az intézmény ellátási területei:

 1. Szociális étkeztetés: települések közigazgatási területén élők
 2. Házi segítségnyújtás: települések közigazgatási területén élők
 3. Nappali ellátás (idősek klubjai): települések közigazgatási területén élők
 4. Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás:Szolnok (Tenyősziget, Ó-Szanda, Alcsisziget),Tiszajenő a szociális alapszolgáltatási egység részeként.
 5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: mikro térség területén élők számára

Az alapszolgáltatás igényléséhez szükséges dokumentumok:

Kérelem alapszolgáltatás nyomtatvány: Alapszolgáltatási kérelem Jövedelemnyilatkozat: Jövedelem nyilatkozat Egészségügyi nyilatkozat: Egészségi állapotra vonatkozó igazolás

1. Szociális étkeztetés

A szociális étkeztetés keretében munkanapokon az ellátási területhez tartozó településekenn azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.  Az étkeztetés biztosítása Szolnokon saját főzőkonyháról az ellátotthoz legközelebbi tálaló konyhákra szállított, majd onnan elvitellel, vagy gondozói/tiszteletdíjas továbbszállítással történik. A többi településen vásárolt élelmezéssel, a gondozók és a vállalkozó által történő házhozszállítással oldjuk meg.

Az étkeztetés igénybevételének feltételei:

az 1993. évi III. törvény 62. § (1.), (2.) bekezdése határozza meg.

1. Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani, különösen

 •  koruk
 •  egészségügyi állapotuk
 • fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük
 • szenvedélybetegségük, vagy
 •  hajléktalanságuk miatt.

2. Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg. Jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet nem határozható meg.

I. Az ellátás igénylésének módjai:

A szolgáltatást kérheti az ellátásra szoruló személy, vagy annak törvényes képviselője.

Jelzéssel élhet a területileg illetékes Gondozási Központ vezetője/ koordinátor felé a házi orvos, vagy az ellátásra szoruló személy környezete (szomszéd, családtag, szociális nővér stb.).

II. Tájékoztatás formái:

 • Felvilágosítást lehet kérni telefonon a területileg illetékes Gondozási Központ telefonszámán, illetve vidéki egységeink telefonszámain.
 • Személyes találkozó során tájékoztatást lehet kérni az illetékes Gondozási Központ vezetőjétől vagy koordinátoraitól.

III. Az étkeztetés igénybevételének típusai:

 • elvitellel
 • kiszállítással
 • helyben fogyasztva

IV. Az ellátás igénylésének menete:

 • Kérelem: szóban vagy írásban
 • A nyilvántartásba vételhez szükséges adatok rögzítése a „Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez” formanyomtatványon történik.
 • Egészségügyi állapotra vonatkozó adatok (háziorvos tölti ki, ha egészségügyi állapota miatt jogosult) Letöltés (A kórházi kezelést követően 30 napon belül a zárójelentés kiváltja a háziorvosi igazolást.)  
 • Jövedelemnyilatkozat: az ellátott nyilatkozik a jövedelmére vonatkozóan a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 1. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon.
 • Az ellátást kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy más szolgáltatónál vagy más intézménynél igénybe vesz-e szociális alapellátást.

Az ellátás igénybevételének elindításához szükséges iratok:

 • Személyazonosságot igazoló okmány, lakcímkártya
 • TAJ kártya
 • Éves nyugdíjösszesítő másolata, a kérelem beadását megelőző havi nyugdíjszelvény, vagy bankszámla kivonat másolata
 • Zárójelentések, orvosi íratok másolata

2. Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás keretében munkanapokon a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében biztosítunk az önálló életvitel fenntartásához szükséges ellátást, alapvető gondozási ápolási feladatok elvégzését, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek fenntartását, veszélyeztető helyzetek megelőzését és elhárítását, az egészségügyi és egyéb szakellátáshoz való hozzájutást amennyiben ez az otthoni biztonságos körülmény fenntarthatóságát más segítőkkel lehetővé teszi.

Házi segítségnyújtás igénybevételének feltételei:

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. alapján a házi segítségnyújtás keretében a gondozási vizsgálatkor az ellátást igénybe vevő személy szociális segítésre és/vagy személyi gondozásra válik jogosulttá.

A szociális segítés résztevékenységei:

 • a lakókörnyeteti higiénia megtartásában való közreműködés;
 • a háztartási tevékenysében való közreműködés

A személyi gondozás résztevékenységei:

 • gondozási, ápolási feladatok;
 • segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása az ellátást igénybe vevővel

I. Az ellátás igénylésének módjai:

 • A szolgáltatást kérheti az ellátásra szoruló személy, vagy annak törvényes képviselője.

 • Jelzéssel élhet a területileg illetékes Gondozási Központ vezetője/ koordinátor felé a házi orvos, vagy az ellátásra szoruló személy környezete (szomszéd, családtag, szociális nővér stb.).

II. Tájékoztatás formái:

 • Felvilágosítást lehet kérni telefonon a területileg illetékes Gondozási Központ telefonszámán, illetve vidéki egységeink telefonszámain.
 • Személyes találkozó során tájékoztatást lehet kérni az illetékes Gondozási Központ vezetőjétől/ koordinátoroktól.

III. Házi segítségnyújtás igénybevételének típusai:

 • határozott időre
 • határozatlan időre

VI. Az igénylésének menete:

 • A területileg illetékes Gondozási Központvezető/ koordinátor a jelzést követően a lehető leghamarabb, de maximum három munkanapon belül, egyeztetett időpontban felkeresi a kérelmezőt és teljes körű tájékoztatást ad az ellátás feltételeiről. A helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, szociális helyzetéről, egészségügyi állapotáról, valamint mérlegeli azt, hogy az intézmény által nyújtott szolgáltatás megfelel-e az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek.
 • Segítséget nyújt az ellátás kérelme esetén a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 1 számú melléklet szerinti: I. Egészségügyi állapotra vonatkozó igazolás beszerzésében. (A kórházi kezelést követően 30 napon belül a zárójelentés kiváltja a háziorvosi igazolást.)    
 •  Jövedelemnyilatkozat adatlapok kitöltésében.

Az ellátás igénybevételének elindításához szükséges iratok:

 • Személyazonosságot igazoló okmány, lakcímkártya
 • TAJ kártya
 • Nyugíjtörzsszám ill. éves nyugdíjösszesítő és előző havi nyugdíjszelvény
 • Zárójelentések, orvosi íratok másolata

A gondozási központvezető / koordinátor / előkészíti az ellátást kérelmező  gondozási szükséglet vizsgálatát.

 • A gondozási szükséglet vizsgálata a 36/2007.(XII.22.) SZMM rendelet 3. számú melléklet szerinti értékelő adatlapon történik.

A gondozási szükséglet elvégzésének folyamata:

 • A gondozási központvezető/koordinátor a kitöltött nyomtatványokat, igazolásokat, értékelő lapot az ellátott aláírása után továbbítja az Alapszolgáltatási Vezető gondozónő felé, aki iktatás után elvégzi a gondozási szükséglet megállapítását, majd továbbítja az anyagot az Intézmény vezetője felé.
 • Az értékelő adatlap másolatát a vizsgálat elvégzését követően át kell adni az igénylőnek/ törvényes képviselőjének.
 • Amennyiben a szolgáltatást igénylő személy vagy törvényes képviselője a gondozási szükséglet vizsgálatának eredményét vitatja, a fenntartónál kérheti a gondozási szükséglet felülvizsgálatát.

V. Jogviszony létesítése:

 • Megállapodás: A gondozási szükséglet megállapítát követően az illetékes Gondozási Központ vezetője/ koordinátor a benyújtott dokumentumok alapján előkészíti a megállapodást, amelyet az alapszolgáltatási vezető gondozónő köt meg az ellátottal. A megállapodás tartalmazza az -1993.évi III. tv. 94/C § alapján- az ellátás időtartamát, az ellátás kezdetét, a szolgáltatás formáját, tartalmát, módját, körét, a térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, az ellátott jogait-kötelezettségeit, a jogviszony megszűnésének szabályait.

3Nappali ellátás – Idősek klubjai

A nappali ellátást munkanapokon 18. életévüket betöltött egészségi állapotuk és idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló önmaguk ellátására részben képes személyek számára biztosítunk napközbeni tartózkodást, férőhelytől függően, Szolnokon 7, Tószegen 1 idősek klubjában. Klubjaink kényelmesen kornak, feladatnak megfelelően berendezettek. Az ellátás részeként napi egyszeri meleg- helyben fogyasztással – ebéd vehető igénybe. A társas kapcsolat és rendszeres állapot szerinti foglalkoztatást biztosítunk. Lehetőség és szükség szerint külön térítés ellenében egyéb programok, szolgáltatások is megszervezésre kerülnek.

A nappali ellátás igénybevételének feltételei:

az 1993. évi III. tv-ben és az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben meghatározottak szerint saját otthonában élő, elsősorban idős, egészségi állapota, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaga ellátására részben képes személy vehető fel.
Intézményünk az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő, napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt.

A nappali ellátást Idősek Klubja keretében biztosítjuk, melyek közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, étel elfogyasztására szolgáló helyiségekkel rendelkeznek. A helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak.

I. Az ellátás igénylésének módjai:

 •  A szolgáltatást kérheti az ellátásra szoruló személy, vagy annak törvényes képviselője.
 • Jelzéssel élhet a területileg illetékes Gondozási Központ vezetője/klubvezetője felé a házi orvos, vagy az ellátásra szoruló személy környezete (szomszéd, családtag, szociális nővér stb.).

II. Tájékoztatás formái:

 • Felvilágosítást lehet kérni telefonon a területileg illetékes Gondozási Központ telefonszámán.
 • Személyes találkozó során tájékoztatást lehet kérni az illetékes Gondozási Központ vezetőjétől/ klubvezetőjétől.

III. Nappali ellátás igénybevételének típusai:

 • határozott időre
 • határozatlan időre

VI. Az igénylésének menete:

 • Az igénybevevő és törvényes képviselője felkeresi a területileg illetékes Gondozási Központvezetőt/ klubvezetőt, aki teljes körű tájékoztatást ad az ellátás feltételeiről. Bemutatja az Idősek klubját
 • Kérelem: szóban vagy írásban
 • A nyilvántartásba vételhez szükséges adatok rögzítése a „Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez” formanyomtatványon történik.
 • Egészségügyi állapotra vonatkozó adatok „(házi orvos tölti ki) ( A kórházi kezelést követő 30 napon belül a zárójelentés kiváltja a háziorvosi igazolást.)
 • Jövedelemnyilatkozat: az ellátott nyilatkozik a jövedelmére vonatkozóan a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 1. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon.

Az ellátást kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy más szolgáltatónál vagy más intézménynél igénybe vesz-e szociális alapellátást.

Az ellátás igénybevételének elindításához szükséges iratok:

 • Személyazonosságot igazoló okmány, lakcímkártya
 • TAJ kártya
 • Nyugíjtörzsszám ill. éves nyugdíjösszesítő és előző havi nyugdíjszelvény
 • Zárójelentések, orvosi íratok másolata

V. Jogviszony létesítése:

 • Megállapodás: a benyújtott dokumentumok alapján előkészíti a megállapodást, amelyet az alapszolgáltatási vezető gondozónő köt meg az ellátottal. A megállapodás tartalmazza az -1993.évi III. tv. 94/B. § alapján- az ellátás időtartamát, az ellátás kezdetét, a szolgáltatás formáját, tartalmát, módját, körét, a térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, az ellátott jogait-kötelezettségeit, a jogviszony megszűnésének szabályait. A megállapodás eredeti példányát átvetetjük az ellátottal.
 • Nyilvántartás: az intézmény az ellátottat az 1993. évi III. törvény 20.§. szerinti adattartalommal nyilvántartásba veszi a jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából.
 • Gondozási tervdokumentáció: a klubvezető kitölti a teljes dokumentációs anyagot.
 • Egyéni gondozási terv: A klubvezető 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben előírtaknak megfelelően az ellátásba vételt követően, egy hónapon belül a gondozott pontos szükségleteihez igazodva, vele együtt elkészíti a gondozási tervet. E terv szerint végzik a gondozást. Évente ill. egészségügyi állapot jelentős változása esetén, soron kívül értékelik a gondozás hatékonyságának eredményét és a változásokhoz igazítva módosítják a gondozási tervet.

Gondozási központok:

1. sz. Gondozási Központ

Szolnok, Jósika utca telephely
5000 Szolnok, Jósika utca 6.
Tel.: +36 56 741-248
1gkjosika[kukac]szktteszi.hu
Központvezető: Radácsiné Németh Tünde
Tel.: +36 30 638-8191

2. sz. Gondozási Központ


5000 Szolnok, Városmajor u. 33.
Tel.: +36 56 425 652
esziszolvarosmajor[kukac]szktteszi.hu
Központvezető: Petőné Bali Enikő
Tel.: +36 30 638-8192

3. sz. Gondozási Központ

5000 Szolnok, Tószegi u. 1.
Tel.: +36 56 414 537
esziszoltoszegi[kukac]szktteszi.hu
Központezető: Trencsényiné Pozsa Krisztina
Tel.: +36 20 519-8076

4. sz. Gondozási Központ


átmenetileg az 5000 Szolnok, Jósika utca 6. szám alatt elérhető
Tel.: +36 56 514 405
4gkabonyi[kukac]szktteszi.hu
Központvezető: Hajdú Mária 
Tel.: +36 20 384-1263

5. sz. Gondozási Központ


5000 Szolnok, Gagarin u. 27.
Tel.: +36 56 374-963
esziszolgagarin[kukac]szktteszi.hu
Központvezető: Mészáros Kármen
Tel.: +36 30 638-8194

6. sz. Gondozási Központ


5000 Szolnok, Radnóti u. 40.
Tel.: +36 56 370-921
esziszolradnoti[kukac]szktteszi.hu
Központvezető: Mészáros Kármen
Tel.: +36 30 638-8194

7. sz. Gondozási Központ


átmenetileg az 5000 Szolnok, Kaán Károly út 20. szám alatt elérhető
Tel.: +36 56 514-212
recsanyiedina[kukac]szktteszi.hu
Központvezető: Récsányi Edina
Tel.: +36 30 638-8197

8. sz. Gondozási Központ


5000 Szolnok, Kaán Károly út 20
Tel.: +36 56 410 000
molnarneaniko[kukac]szktteszi.hu
Központvezető: Molnárné Szalai Anikó
Tel.: +36 20 412-5631

KISTÉRSÉGI TELEPÜLÉSEK:

Tószegi Gondozási Központ


5091 Tószeg, Rákóczi út 33.
Tel.: +36 56 586-090
esziszoltoszeg[kukac]szktteszi.hu
Központvezető: Szeleczki Andrea
Tel.: +36 30 447-7620

Vezsenyi Gondozási Központ


5093 Vezseny, Templom út 1.
Munkaidőben : Tel.: +36 30 459-5227
esziszolvezseny[kukac]szktteszi.hu
Központvezető: Boda Mária

Tiszajenői Gondozási Központ


5094 Tiszajenő, Rákóczi út 55.
Tel.: +36 56-587-000
+36 56-587-001
esziszoltiszajeno[kukac]szktteszi.hu
Központvezető: Bolla Noémi
Tel.: +36 20 270-4477

Szászbereki Gondozási Központ

5053 Szászberek, Kossuth u. 197.
Tel.: +36 56 552-017
Központvezető: Nagy Margit
esziszolszaszberek[kukac]szktteszi.hu
Tel.: +36 20 325-9198

4.Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás

Tanyagondnok: Nagy Tibor
Tel.: +36 30 638-8190

Célja:

A külterületen és tanyán élők intézmény hiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes egészségügyi és szociális alapszolgáltatásokhoz való –házi segítségnyújtás, étkeztetés- hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése, munkanapokon az alábbiak szerint:

I. Az ellátás igénylésének módjai:

 •  A szolgáltatást kérheti az ellátásra szoruló személy, vagy annak törvényes képviselője.
 •  Jelzéssel élhet a tanyagondnok illetve a területileg illetékes Gondozási Központ vezetője/ koordinátor felé a házi orvos, vagy az ellátásra szoruló személy környezete (szomszéd, családtag, szociális nővér stb.).

II. Tájékoztatás formái:

 •  Felvilágosítást lehet kérni telefonon a tanyagondnoktól illetve a területileg illetékes Gondozási Központ telefonszámán, vidéki egységeink telefonszámain.
 • Személyes találkozó során tájékoztatást lehet kérni a tanyagondnoktól, a területileg illetékes Gondozási Központ vezetőjétől/ koordinátortól.

III. Szolgáltatás köre:

az alábbi ellátásokhoz való hozzáférést kívánjuk elérhetőbbé tenni

 •  Étkeztetés
 •  Házi segítségnyújtás
 •  Családsegítés
 •  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 •  Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése (háziorvos rendelésre történő kiszállítása, háziorvoshoz, szakrendelésre történő beszállítás, gyógyszer kiváltás, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása)
 •  Étkeztetésben történő közreműködés
 •  Közösségi és szociális információs szolgáltatás

IV. Az ellátás igénylésének menete:

 Megállapodás: A jelzést követően a jogosultsági feltételek megléte esetén az alábbi íratok bemutatása mellett:

 • Személyazonosságot igazoló okmány, lakcímkártya
 • TAJ kártya

A tanyagondnok előkészíti a megállapodást, melyet az alapszolgáltatási vezető gondozónő köt az ellátottal. A megállapodás tartalmazza az -1993.évi III. tv. 94/C §-a alapján- az ellátás időtartamát, az ellátás kezdetét, a szolgáltatás formáját, módját, körét, az ellátott jogait-kötelezettségeit, a jogviszony megszűnésének szabályait. A megállapodás eredeti példányát átvetetjük az ellátottal. A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.
 Nyilvántartás: az intézmény az ellátottat az 1993. évi III. törvény 20.§. szerinti adattartalommal nyilvántartásba veszi a jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából.

5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Koordinátor: Birizdo-Ferenczi Ivett Norina
Tel.: +36 30 447-4893

Célja:

A saját otthonukban élő egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett a vészhelyzetek elhárítása érdekében nyújtott ellátás. Az intézmény alapellátási területén, az Alapszolgáltatási Központ koordinálásával, két központtal, az alábbiak szerint látja el a folyamatos 24 órás szolgálatot a központi diszpécserszolgálat segítségével:

 • Szolnoki Központ:     Szolnok 8 körzet, Szászberek 1 körzet, Zagyvarékas 1 körzet
 • Tószegi Központ:       Tószeg, Tiszajenő, Vezseny 1-1 körzet

Munkaidőben az adott körzetek házi gondozói, munkaidőn kívül a szolgálat tiszteletdíjas gondozói látják el a feladatot.

 

I. Az ellátás igénylésének módjai:

 •  A szolgáltatást kérheti az ellátásra szoruló személy, vagy annak törvényes képviselője.
 •  Jelzéssel élhet a területileg illetékes Gondozási Központ vezetője/ koordinátor felé a házi orvos, vagy az ellátásra szoruló személy környezete (szomszéd, családtag, szociális nővér stb.).

II. Tájékoztatás formái:

 •  Felvilágosítást lehet kérni telefonon a területileg illetékes Gondozási Központ telefonszámán, illetve vidéki egységeink telefonszámain, vagy személyes találkozás során.
 • Tájékoztatást lehet kérni személyesen az Alapszolgáltatási Központban Szolnok, Jósika ut 6. szám alatt a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást koordináló munkatárstól vagy telefonon: +36 56 741-280 telefonszámon.

III. Az igénylésének menete:

 Az ellátást kérelmező a kérelmét előterjesztheti szóban vagy írásban.
 •  „Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez” adatlap kitöltésével történik a személyi adatok rögzítése
 •  Nyilatkozat – a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről (9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet 18.§ alapján)
 •  Egészségügyi állapotra vonatkozó igazolás (háziorvos tölti ki)
 •  Jövedelemnyilatkozat (jelenleg ingyenes az ellátás)

Az ellátás igénybevételének elindításához szükséges iratok:

 • Személyazonosságot igazoló okmány, lakcímkártya
 • TAJ kártya
 • Nyugíjtörzsszám ill. éves nyugdíjösszesítő és előző havi nyugdíjszelvény
 • Zárójelentések, orvosi íratok másolata

IV. Kérelmező jogosultságának vizsgálata:  /1993.évi III. tv. 65§ (4)/

Szociális rászorultságot megalapozó tényezők: (36/2007. (XII. 22.) SZMM 2. §, 1. sz. melléklet, 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 8. számú melléklet),

 •  Egyedül élő 65 év feletti személy
 •  Egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy
 •  Két személyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását
 • Nyilatkozat szociális rászorultság megállapításáról – (az Intézmény Igazgatója végzi a rászorultsági vizsgálatot a benyújtott íratok alapján).

V. Jogviszony létesítése:

 • Megállapodás – jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéről (Szabad készülék esetén). Amennyiben nincs szabad készülék a kérelmező várólistára kerül.
 •  Adatlap – segélyhívó rendszerhez (szolgálatvezető tölti ki)
 • Feljegyzés lakáskulcs átvételéről (a segélynyújtás mindenkori biztosításának feltétele a lakásba való bejutás biztosítása)